PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:59:02 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:01:07 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10122
3Khách vãng lai12:08:32 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
4Khách vãng lai12:00:01 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17584
5Khách vãng lai11:59:42 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17580
6Khách vãng lai11:26:39 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00559
7Khách vãng lai10:20:54 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
8Khách vãng lai10:20:52 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai10:20:49 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
10Khách vãng lai10:20:46 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
11Khách vãng lai10:20:45 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
12Khách vãng lai09:38:22 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17583
13Khách vãng lai09:35:47 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
14Khách vãng lai09:35:41 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
15Khách vãng lai09:35:37 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
16Khách vãng lai09:13:46 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17586
17Bùi Quang Tạo08:11:36 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Bùi Quang Tạo08:11:35 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
19Bùi Quang Tạo08:11:30 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20Bùi Quang Tạo08:10:15 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
21Khách vãng lai08:10:01 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai08:09:40 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23Khách vãng lai08:09:40 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
24Chu Thị Hiền08:09:37 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Chu Thị Hiền08:09:00 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
26Chu Thị Hiền08:08:51 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Chu Thị Hiền08:03:55 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Khách vãng lai08:03:31 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai08:03:28 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login.aspx
30Khách vãng lai08:00:37 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai08:00:37 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Bùi Quang Tạo08:00:34 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
33Bùi Quang Tạo08:00:23 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
34Bùi Quang Tạo08:00:11 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Bùi Quang Tạo08:00:04 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
36Bùi Quang Tạo07:59:27 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
37Bùi Quang Tạo07:59:18 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
38Khách vãng lai07:58:19 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai07:57:42 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai07:44:37 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17579
41Khách vãng lai07:44:26 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17578
42Khách vãng lai07:34:10 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17576
43Khách vãng lai07:02:48 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17321
44Khách vãng lai06:56:41 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai06:33:03 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
46Khách vãng lai06:19:45 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai06:16:15 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01871
48Khách vãng lai05:45:36 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7863
49Khách vãng lai05:20:43 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
50Khách vãng lai04:41:06 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
51Khách vãng lai03:40:11 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7864
52Khách vãng lai02:51:40 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01683
53Khách vãng lai02:41:53 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
54Khách vãng lai02:28:55 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
55Khách vãng lai02:22:49 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
56Khách vãng lai02:14:00 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17572
57Khách vãng lai01:51:22 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17394
58Khách vãng lai01:40:03 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
59Khách vãng lai01:38:05 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17577
60Khách vãng lai01:23:59 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17574
61Khách vãng lai01:23:27 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17575
62Khách vãng lai00:10:15 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
63Khách vãng lai00:09:46 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01564
19 1 2019