PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:55:12 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:53:21 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Vũ Thị Liên11:49:28 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
4Vũ Thị Liên11:49:25 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai11:48:58 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai11:24:43 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17319
7Khách vãng lai11:00:41 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17318
8Khách vãng lai10:36:40 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai10:17:12 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=335
10Bùi Quang Tạo09:52:18 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
11Khách vãng lai09:52:07 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai09:51:59 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai09:30:16 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14Luyện Thị Hồng Minh09:20:07 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
15Luyện Thị Hồng Minh09:20:04 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
16Luyện Thị Hồng Minh09:19:47 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
17Luyện Thị Hồng Minh09:19:40 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
18Luyện Thị Hồng Minh09:19:08 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
19Luyện Thị Hồng Minh09:18:42 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
20Khách vãng lai09:18:18 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
21Khách vãng lai09:18:03 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
22Khách vãng lai09:17:55 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai09:04:42 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
24Khách vãng lai07:49:04 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17324
25Khách vãng lai07:48:49 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17324
26Khách vãng lai07:47:15 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10128
27Khách vãng lai07:47:02 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10128
28Khách vãng lai06:39:58 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai06:08:27 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai06:00:37 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai04:20:16 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
32Khách vãng lai03:59:56 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai03:50:23 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
34Khách vãng lai03:14:41 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
35Khách vãng lai02:08:12 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
36Khách vãng lai01:36:12 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
37Khách vãng lai00:02:56 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
15 11 2018